עבודה ביום הבחירות

יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון כללי החל על כל המשק בו אין חובה לעבוד, מבלי שינוכה לעובד
יום חופש על כך (שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם).
מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200% או לשכר רגיל ויום חופש עבור
אותו יום.
עובדים רבים אינם מועסקים שבוע עבודה מלא וזכאותם לתשלום יום הבחירות תיבחן לאורן של
הוראות סעיף 136 לחוק הבחירות הקובע כי עובד שעבד 14 ימים רצופים לפחות אצל מעביד סמוך
ליום הבחירות וכן עובד שעבד בעבודות יזומות 14 ימים לפחות אצל אחד מהמוסדות הציבוריים,
מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו מעבידו את השכר שהעובד היה משתכר אצלו
ביום הבחירות אילולא שבת.
כלומר הזכאות לתשלום מותנית בקיומם של שני תנאים
1. העובד עבד תקופת עבודה מינימלית לפני יום הבחירות.
2. העובד היה אמור לעבוד ביום הבחירות לולא השבתון.
הואיל והשבתון ביום הבחירות חל על כלל העובדים במשק (למעט השירותים הציבוריים
והשירותים החיוניים שנקבעו), כלל העובדים יהיו זכאים לתשלום ביום הבחירות, למעט אותם
עובדים מביניהם, שמלכתחילה לא היו אמורים לעבוד בו.