החל מחודש אפריל 2014 אפשר למשוך מקופת גמל לא פעילה עד 7,000 שקל פטור ממס

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יזם הוראת שעה במטרה לאפשר לציבור החוסכים משיכת כספים בפטור ממס ולייעל את מערכת החיסכון הפנסיוני .

מרבית החוסכים נמנעים כיום מלמשוך את כספם בחשבונות קטנים, בשל קנס מיסוי בשיעור 35% מהסכום הנמשך. ההוראה החדשה מאפשרת לבצע משיכה בפטור ממס, עד לסכום של 7,000 שקל.

עד סוף אפריל 2014, יודיעו קופות הגמל לחוסכים הזכאים לכך אודות זכותם למשוך את כספם והוראות לביצוע המשיכה. הוראת השעה תפוג במרץ 2015, כאשר אגף שוק ההון יבחן את הצורך להאריך את התקופה.

חוסך שמעוניין למשוך את כספו, יפנה לקופת הגמל לביצוע המשיכה.

במידה ובחר החוסך להשאיר את הכספים בחשבון בקופת הגמל ולא למשוך, החל משנת 2016 תהיה קופת הגמל רשאית לגבות דמי ניהול בסכום של 6 שקלים בחודש.

ההוראה אינה חלה על כספים  בקרן פנסיה או בפוליסת ביטוח מנהלים

ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי.